Pálení klestí, trávy a dalšího materiálu

Pálení klestí je třeba nahlásit na operační středisko Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina. Vybrat si můžete ze dvou způsobů:

 • elektronicky, vyplněním formuláře na webu HZS Kraje Vysočina v sekci “Pálení klestí” (využívejte přednostně)
 • telefonem na číslech 950 270 102 – 106 (při ohlášení touto cestou operačnímu důstojníkovi sdělte své jméno, příjmení, přesné místo, kde bude pálení probíhat, datum pálení, příjezdovou komunikaci a také telefonické spojení na osobu, která bude tuto činnost provádět)

A jak si tedy počínat při spalování?

Zákon o požární ochraně hovoří v tomto případě zcela jasně. Při spalování hořlavých látek na volném prostranství je každý občan povinen učinit odpovídající opatření, kterými zamezí vzniku a šíření požáru. Jinak řečeno, musí si počínat vždy bezpečně

Několik užitečných rad

 • Ještě před samotným zahájením spalování je nutné zvolit vhodné místo, které bude dostatečně vzdálené od objektů a lesních porostů.
 • Ohniště by mělo být ohraničeno například kameny nebo pásem širokým nejméně 1 m, kde budou odstraněny hořlavé látky, aby nedošlo k jeho rozšíření.
 • K podpalování nikdy nepoužívejte vysoce hořlavé látky – naftu, benzín apod.
 • Při náhlém zhoršení počasí - silném větru - je nutné pálení přerušit, oheň uhasit.
 • Místo spalování je nutno zabezpečit dostatečným množstvím hasebních látek.
 • Při silném větru raději oheň vůbec nerozdělávejte.
 • Ohniště nenechávejte ani na okamžik bez dozoru.
 • Místo pálení po dobu 5 dnů nebo do vydatného deště pravidelně kontrolovat.
 • Příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být zataraseny.
 • Po ukončení pálení ohniště důkladně uhaste.
 • Spalování se může provádět pouze v bezpečné vzdálenosti od objektů.
 • Plošné vypalování porostů je zakázáno
 • Dbát pokynů operačního důstojníka hasičského záchranného sboru

Pokuty a sankce

 • Při nesplnění povinnosti oznámení o pálení klestí může být právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě udělena pokuta až do výše 500 000 Kč. HZS kraje pak má při nahlášení pálení pravomoc nařídit přijetí dalších podmínek pro bezpečnost spalování, či spalování zcela zakázat.
 • Všichni občané mají zákonnou povinnost počínat si při pálení tak, aby nedošlo ke vzniku požáru. V případě nedodržení zásad požární bezpečnosti při používání otevřeného ohně, mohou být lidé postiženi pokutou až do výše 20 000 Kč, pokud svým jednáním způsobí požár, mohou dostat pokutu až ve výši 25 000 Kč.