Postup při poskytování informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Podle tohoto zákona má obec povinnost poskytovat veřejnosti informace, které se vztahují k její působnosti.

Informace jsou poskytováno dvěma způsoby:

 1. Zveřejněním – na úřední desce obce nebo na webových stránkách obce
 2. Na základě žádosti

Žádost je možné podat:                -  ústně (v kanceláři OÚ, telefonicky)

 •  písemně (prostřednictvím pošty nebo osobně na adresu obecního úřadu Dlouhé č.p. 10, 592 55 p. Bobrová)
 • elektronicky (email: obec@obecdlouhe.cz, datová schránka rqfbqxx)

Z žádosti musí být zřejmé:

                - kdo dotaz činí – fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu, doručovací adresu, liší-li se od trvalého pobytu. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování může být i elektronická adresa

                - že je určena obecnímu úřadu v Dlouhém

                - že žadatel žádá o poskytnutí informace ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím.

Vyřizování žádostí

 1. V případě ústní nebo telefonické žádosti oslovený poskytne žadateli informaci neodkladně, pokud ji má k dispozici. Pokud nelze žádost vyřídit bezodkladně nebo není žadatel spokojen s odpovědí, je potřeba podat žádost písemně.
 2. V případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, já informace je požadována, nebo chybí údaje o žadateli (viz výše), vyzve úřad žadatele ve lhůtě 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, doplnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne úřad o odmítnutí žádosti.
 3. Informace je poskytnuta žadateli ve lhůtě do 15 dnů od jejího podání. Za datum podání se považuje datum doručení žádosti na úřad, kde je zapsaná do podacího deníku. Týká-li se žádost již zveřejněné informace, úřad sdělí kde a jakým způsobem je možno požadované informace získat.
 4. Žádost vyřizuje starosta, místostarosta, nebo pracovník obce, dle druhu informace.
 5. Lhůtu pro poskytnutí informace lze prodloužit o 10 dnů ze závažných důvodů, kterými jsou:

a) vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od úřadovny vyřizující žádost,

b) vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti,

c) konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, nebo mezi dvěma nebo více složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti.

Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

 1. Úřad neposkytne informace v případech stanovených v § 7 - 12 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. O tom vydá rozhodnutí ve lhůtě do 15 dnů od obdržení žádosti. Toto rozhodnutí doručí do vlastních rukou žadatele. Rozhodnutí musí obsahovat: Označení a adresu úřadu, označení žadatele, vlastní rozhodnutí s uvedením právních předpisů dle nichž bylo rozhodováno, číslo jednací a datum, odůvodnění omezení práva na informace, poučení o odvolání, jméno, příjmení a funkci pracovníka vyřizujícího žádost.
 2. Rozhodnutí není úřad povinen vydat v případě, že není zřejmé, komu je žádost určena nebo kdo ji činí. Rovněž tak není povinen vydat rozhodnutí, jestliže se žádané informace nevztahují k jeho působnosti. V takovém případě žádost odloží a o této skutečnosti uvědomí žadatele do sedmi dnů od podání žádosti.

Postup dle odst. 5) – 7) v této části se vztahuje pouze na žádosti podané písemně.

Úhrada nákladů

Obecní úřad nestanovil ceník služeb a poplatků, informace jsou poskytovány zdarma. V případě, že by se jednalo o velký rozsah údajů, bude nejdříve provedena kalkulace dle předpokládaného času a hodinové sazby osoby, která žádost vyřizuje a po odsouhlasení ceny žadatelem bude pokračováno s vyřizováním žádosti (po tuto dobu, než se žadatel vyjádří, bude řízení přerušeno).

Opravné prostředky

 1. Odvolání

Proti rozhodnutí úřadu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti. Odvolání se podává na adrese: Obecní úřad Dlouhé, Dlouhé č.p. 10, 592 55 p. Bobrová

Odvolání lze podat pouze písemnou formou. Fyzická osoba uvede v odvolání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování. Právnická osoba uvede v podání svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování. V odvolání se dále uvede, v čem je spatřeno porušení zákona, čeho se žadatel domáhá a podpis žadatele. Pokud všechny tyto údaje odvolání neobsahuje nebo není podáno písemně, úřad odvolání odloží. 

Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání. Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem.

 1. Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,

a) který nesouhlasí s vyřízením žádosti odkazem na zveřejněnou informaci,

b) kterému po uplynutí lhůty podle nebyla poskytnuta informace a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,

c) kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo

d) který nesouhlasí s výší úhrady, požadované v souvislosti s poskytováním informací.

Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam. Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne

a) doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím

b) uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle odst. 3, 4, předchozí část (viz 10. Příjem žádostí a dalších podání).

O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. 

V dalším se postupuje dle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Postup při poskytování informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Poskytnuté informace naleznete zde.

Výroční zprávy naleznete zde.